Uvjeti Korištenja.


Uvjeti korištenja

Svako korištenje www.thebodyclinique.hr (i/ili drugih internetskih stranica u vlasništvu Joker fitness d.o.o.) podliježe niže navedenim uvjetima. Dokumenti, informacije i sadržaji objavljeni na web stranici www.thebodyclinique.hr (i/ili drugim internetskim stranicama u vlasništvu Joker fitness d.o.o.) ne smiju se kopirati, osim za individualnu upotrebu, te nekomercijalne svrhe, ali uvijek uz poštovanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, kao i svih ostalih ograničenja prava. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija dokumenata, informacija i sadržaja s ove web stranice dopuštena je isključivo na temelju prethodnog izričitog odobrenja Joker Fitness d.o.o.


GDPR


Uvodne odredbe
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, Joker Fitness d.o.o., direktor Joško Kerum, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Split, Put Brodarice 6, osobni identifikacijski broj (OIB): 56659428976 (u daljnjem tekstu: Joker Fitness d.o.o.), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Politiku o zaštiti privatnosti korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.


Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.
Politika o zaštiti privatnosti primjenjuje se na sve usluge koje nudi Joker Fitness d.o.o., pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Društvu sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.


Za obradu osobnih podataka odgovoran je Joker Fitness d.o.o.
Joker Fitness d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Split, Put Brodarice 6, osobni identifikacijski broj (OIB): 56659428976.
Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: sales@thebodyclinique.hr


Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju
Pojedine usluge koje Joker Fitness d.o.o. pruža zahtijevaju prikupljanje osobnih podataka korisnika i/ili kupaca, pri čemu se prikupljaju osnovni podaci na sljedeće načine:
1. Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da ih korisnici i/ili kupci sami dostave uz privolu Joker Fitness d.o.o. kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti Joker Fitness d.o.o. sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda iz svog asortimana:
a) ime i prezime;
b) adresa;
c) osobni identifikacijski broj (OIB)
d) datum rođenja;
e) spol;
f) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
g) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
h) podaci iz osobne iskaznice;
i) podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja;
j) podaci o navikama korisnika i/ili kupaca;


2. Iz drugih izvora odnosno od naših poslovnih partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);


3. Automatski posjetom mrežnim (web) stranicama, aplikacijama i online stranici www.thebodyclinique.hr, a pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca). Više o funkcijama i načinu rada za Google Analytics, kao i zaštiti osobnih podataka korisnika usluga i/ili kupaca isti mogu pronaći na ovom linku.


Kolačići (cookies)

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanje preferencija korisnika, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice Društva. Pritom razlikujemo sljedeće vrste kolačića koje www.thebodyclinique.hr koristi:
a) Trajne kolačiće (eng. Persistent Cookies), koji pomažu u memoriranju podataka i postavki prilikom budućih posjeta web-stranici Društva, a što rezultira bržim pristupom sadržajima na web-stranici i boljim korisničkim iskustvom;
b) Privremene kolačiće (eng. Session Cookies), koji omogućavaju praćenje kretanja kroz web-stranicu www.thebodyclinique.hr na način da ne dolazi do ponovnog traženja i upisivanja podataka koje korisnik usluga daje prilikom posjeta web-stranici, omogućavajući neometano kretanje bez potrebe za dodatnim autentifikacijama;
c) Kolačiće od prve strane (eng. First Party Cookies), koji dolaze od web-stranice www.thebodyclinique.hr  koju posjećuje korisnik usluge, a koriste se radi pohrane podataka prilikom sljedećeg posjeta web-stranici www.thebodyclinique.hr

d) Kolačiće od treće strane (eng. Third Party Cookies), koji dolaze s oglasa drugih web-stranica i nalaze se na web-stranici www.thebodyclinique.hr, a koriste se u svrhu praćenja i ispitivanja korištenja i posjećenosti te marketinške svrhe. Kako navedeni kolačići ne dolaze od web-stranice www.thebodyclinique.hr, preporuča se korisnicima usluga i/ili kupcima da se kod svakog pojedinog poduzetnika, na čije proizvode se odnose takvi kolačići, interesiraju u vezi svojih prava s osnove zaštite osobnih podataka.


Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika i/ili kupca.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice Društva. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.
Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji s drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca. Također, u navedenu svrhu Društvo prikuplja i obrađuje sljedeće podatke:
a) podatke o IP adresi;
b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija;
c) podatke o navikama korisnika i/ili kupaca – navedene podatke www.thebodyclinique.hr


Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje www.thebodyclinique.hr  prikuplja ovise o vrsti usluge koju  Joker fitness d.o.o. pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Joker Fitness d.o.o. neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.


U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju?
Osobne podatke Joker Fitness d.o.o. prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i/ili kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju web-stranice www.thebodyclinique.hr te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza Joker Fitness d.o.o. Takve podatke Joker Fitness d.o.o. prikuplja na temelju privole koju je dao korisnik i/ili kupac u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva: 


Izvršenje ugovornih obveza
Joker Fitness d.o.o. prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.
Zakonitu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika i/ili kupaca u naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, Joker Fitnesss d.o.o. neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.


Ispunjavanje zakonskih obveza

Joker Fitness d.o.o. je obvezan na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupaca na gore naznačenu adresu službenika za zaštitu osobnih podataka istima omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, ispravak netočnih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, kao i upoznati ih s mogućnošću prigovora na obradu osobnih podataka te pravom na prenosivost podataka. 


Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama Joker Fitness d.o.o. ako je korisnik i/ili kupac dao privolu za takvu obradu ili ako postoji legitimni interes Joker Fitness d.o.o. za takvim radnjama, osim ako su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode korisnika i/ili kupca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
Joker Fitness d.o.o. može koristiti kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima i/ili kupcima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje promidžbenih obavijesti o sličnim proizvodima i uslugama koje pruža, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik i/ili kupac ne usprotivi takvoj obradi.


Kako bi korisnik i/ili kupac mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, neophodno je da Joker Fitness d.o.o. koristi određene podatke korisnika i/ili kupca za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti, sve dok se korisnik i/ili kupac izrijekom ne usprotivi takvoj obradi podataka, odnosno povuče svoju ranije danu prijavu za obradu (privolu).
Zakonita osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes Joker Fitness d.o.o., osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.


Interne svrhe
Joker Fitness d.o.o. koristi određene podatke korisnika i/ili kupaca isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili kupaca i/ili Joker Fitness d.o.o.. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja ponuda koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika i/ili kupaca, istraživanje i analizu tržišta.

Podaci o potencijalnim korisnicima
Joker Fitness d.o.o. je također ovlašteno prikupljati podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte), ali i interese potencijalnih korisnika i/ili kupaca koji se obraćaju Društvu sa željom da ih se informira i/ili da im se ponudi određene proizvode i usluge.
Zakonita osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika i/ili kupca.


Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje se prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca,Joker Fitness d.o.o.  je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili do prestanka svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje Joker Fitness d.o.o. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.
U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka isključivo čini legitimni interes Joker Fitness d.o.o. i/ili privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju u sljedećim vremenskim razdobljima:
a) podaci o postojećim korisnicima i/ili kupcima: za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i 6 mjeseci nakon prestanka;
b) podaci o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima: 3 mjeseca.
Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa Joker Fitness d.o.o. i/ili privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi.


Prava korisnika/kupaca
Pravo na pristup osobnim podacima

Joker Fitness d.o.o.  se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka
Joker Fitness d.o.o. će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku i/ili kupcu nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika i/ili kupca.


Pravo na brisanje osobnih podataka

Društvo će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika i/ili kupca u sljedećim slučajevima:
a) kada osobni podaci korisnika i/ili kupca više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
b) kada korisnik i/ili kupac povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
c) kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prave države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
f) kada su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva u odnosu na privolu djeteta.


Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka Joker Fitness d.o.o. će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu Društva, uključujući i izradu profila korisnika i/ili kupaca.


Pravo na prenosivost podataka

Prenosivost osobnih podataka drugom voditelju obrade Joker Fitness d.o.o. će provesti na zahtjev korisnika usluga, pod uvjetom da je isti za takav prijenos dao svoju privolu, a obrada se provodi automatiziranim putem, kao i pod uvjetom da je takav prijenos tehnički izvediv.


Pravo na ulaganje prigovora
Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju Joker Fitness d.o.o. će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
Ukoliko se osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.


Gdje se osobni podaci obrađuju

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Joker Fitness d.o.o. obrađuje u Republici Hrvatskoj.
Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećim stranama
Osobne podatke korisnika i/ili kupaca Joker Fitness d.o.o. prosljeđuje trećim osobama samo u sljedećim slučajevima:
a) ako je podatke potrebno proslijediti u svrhu izvršenja preuzetih obveza Joker Fitness d.o.o. iz ugovora sklopljenog s korisnikom i/ili kupcem;
b) ako postoji zakonska obveza Joker Fitness d.o.o. temeljem koje je isto dužno proslijediti pojedine podatke trećim osobama;
c) ako postoji privola korisnika i/ili kupca.


Upravljanje privolama
Aktivna uloga korisnika i/ili kupca u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja pojedinca (ispitanika) kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik i/ili kupac aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti Joker Fitness d.o.o. za prikupljanje i obradu pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.


Kome se obratiti
U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane Joker Fitness d.o.o., korisnici i/ili kupci se mogu obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:
Joker Fitness d.o.o.
n/r Službenika za zaštitu podataka
Put Brodarice 6
21000 Split

OIB:56659428976


Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti
Joker Fitness d.o.o. zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku te o izmjenama informirati korisnike usluga.

U Splitu, ožujak 2022. godine.
Joker Fitness d.o.o.


O PROIZVODIMA I USLUGAMA:

Joker Fitness d.o.o. nastojat će osigurati maksimalnu točnost informacija i podataka na ovoj web stranici, ali odriče se u potpunosti bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.thebodyclinique.hr. Fotografije proizvoda I tretmana su ilustrativne prirode i ne jamčimo da u potpunosti odgovaraju samom proizvodu/usluzi. Za moguće nenamjerne pogreške u opisu proizvoda/usluge ne odgovaramo. Moguće su razlike između stvarnog i opisanog proizvoda/usluge  na ovim stranicama, ako proizvođač ili Joker Fitness d.o.o. izmijeni neku od karakteristika ili sastav proizvoda/usluge. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

Sve su cijene izražene u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om. Istaknute cijene vrijede za sve načine plaćanja. Zadržavamo pravo izmjene cjenika.

 

PRIGOVORI I ŽALBE:

Sukladno članku 10., Zakona o zaštiti potrošača, trgovac se obvezuje omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac se obvezuje omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu: Joker Fitness d.o.o.., Put Brodarice 6, 21000, Split ili elektroničke pošte na: sales@thebodyclinique.hr

Trgovac se obvezuje u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.


Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili nakon njegova primitka. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke.

Ako potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog obrasca i istječe nakon godinu i 14 dana.

Ako potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada dobije te informacije, te istječe nakon tri mjeseca i 14 dana.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Ako potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Zabrana plaćanja unaprijed

Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.

Ova zabrana ne odnosi se samo na plaćanje trgovcu nego i trećim stranama.

Obveze potrošača (kupca) u slučaju jednostranog raskida ugovora

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. ZZP); otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostave u naknadnom roku od osam dana, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora kojom izražava svoju volju o raskidu ugovora. Prodavatelj je dužan potvrditi primitak izjave o raskidu ugovora.

Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora, i to elektroničkim putem na e-mail adresu trgovca: sales@thebodyclinique.hr.

Obrazac o raskidu ugovora možete preuzeti OVDJE.- linkati

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

Materijalne nedostatke rješavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Povrat sredstava i troškovi povrata robe

1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod sljedećim uvjetima:

1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži, kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti ukupnu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod (bez troškova dostave).

1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu, nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda.

1.3. Ako je proizvod korišten, prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega, nema mogućnost povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda.

2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

3. Proizvod koji bude oštećen te onaj koji nema jamstvo i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon što ga je kupac preuzeo te posebno račun,  prodavatelj nema obvezu preuzeti povrat, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

4. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

5. Povrat novca prodavatelj može izvršiti tek nakon što od kupca zaprimi vraćene proizvode, i to u roku od 14 dana.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI


Zaštita privatnosti opisuje kako Joker Fitness d.o.o. postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja www.thebodyclinique.hr stranice. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Joker Fitness d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja stranice. Joker Fitness d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj fizičkoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA


Ovom obavijesti informiramo Vas o svrhama i načinu obrade i zaštite Vaših osobnih podataka koje nam odlučite priopćiti predajom registracijskog obrasca u privitku ove obavijesti, uključujući i o razdoblju u kojem ćemo Vaše podatke čuvati, kao i o Vašim pravima koja imate u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka.
Vaše osobne podatke obrađivat će trgovačko društvo: Joker Fitness d.o.o.

 

Joker Fitness d.o.o.

Put Brodarice 6

21000 Split

OIB:56659428976

sales@thebodyclinique.hr

 

IZMJENE:

Joker Fitness d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Sve promjene primijenit će se na korištenje www.thebodyclinique.hr stranica. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se našem Kontakt centru sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge ove internet stranice.


PLAĆANJE ROBE:

Kupac se obvezuje naručene proizvode/usluge platiti na adresi Joker Fitness d.o.o., Put brodarice 6, 21000 Split. jednim od sljedećih načina plaćanja:
Pouzećem – u gotovini prilikom pruzimanja proizvoda ili dolaska na uslugu

PBZ - Mastercard, Maestro, Visa jednokratno
PBZ - Maestro, Visa od 2 do 36 rata (uz minimalni iznos 66,36 €)

ERSTE - Mastercard, Maestro, Visa jednokratno
ERSTE - Mastercard, Maestro, Visa od 2 do 24 rate (uz minimalni iznos 66,36 €)

ZABA - Mastercard, Maestro, Visa jednokratno
ZABA - Mastercard, Maestro, Visa od 2 do 12 rata (uz minimalni iznos 66,36 €)

OTP - Mastercard, Maestro, Visa od 2 do 12 rata (uz minimalni iznos 66,36 €)
OTP - Mastercard, Visa od 2 do 12 rata (uz minimalni iznos 66,36 €)

Raiffeisenbank - Mastercard, Maestro, Visa jednokratno
Raiffeisenbank - Mastercard, Visa od 2 do 24 rate (uz minimalni iznos 66,36 €)

Visa Premium (ex Amex) - jednokratno
Visa Premium (ex Amex) - od 2 do 24 rate (uz minimalni iznos 66,36 €)

Diners - jednokratno
Diners - od 2 do 24 rate (uz minimalni iznos 66,36 €)

Preostale HR i strane kartice jednokratno:
Mastercard
Maestro
Visa, Visa Electron, V pay
American Express International


ISPORUKA I REKLAMACIJA:

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju u Joker Fitness  d.o.o. e-mailom ili pismeno.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

isporuka robe/usluge koja nije naručena
isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite prodavatelju jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Joker Fitness d.o.o. nadoknaditi će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Reklamirana roba do potpunog plaćanja ostaje Vaše vlasništvo.
Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti Kupcu cjelokupan plaćeni iznos uvećan za zatezne kamate, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu ugovora.

Kontakt:
Joker Fitness d.o.o.
Put Brodarice 6, 21000 Split
email: sales@thebodyclinique.hr


VANJSKE USLUGE:

Usluge koje Vam pruža www.thebodyvlinique.hr stranica ne uključuje troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i usluge za pristup našim stranicama. Joker Fitness d.o.o. nije odgovoran za troškove telefona ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO:

Sadržaj www.thebodyclinique.hr  stranice zaštićen je te Joker Fitness d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama www.thebodyclinique.hr  morate prethodno kontaktirati Joker Fitness d.o.o. na email adresu sales@thebodyclinique.hr

 

PITANJA I SUGESTIJE:

Imate li pitanja ili prijedloga o ovim uvjetima korištenja, molimo kontaktirajte nas na:

Joker Fitness d.o.o.
Put Brodarice 6, 21000 Split
e-mail: sales@thebodyclinique.hr

IMPRESSUM:

Upravitelj internetske stranice:

PODACI O PODUZEĆU

Joker Fitness d.o.o.
Put Brodarice 6
21000 Split

E-mail: sales@thebodyclinique.hr
Telefon: 099 3133 111
Matični broj: 02895455
OIB: 56659428976
Vrsta poreznog obv.: R1
Registracija: Trgovački sud u Splitu

Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: 060282837

Naziv i sjedište financijskih institucija u kojima tvrtka ima otvorene račune: PBZ , RADNIČKA CESTA 50 POŠTANSKI PRETINAC 860, 10001 ZAGREB


Iznos temeljnog kapitala: 20.000 kuna – uplaćen u cijelosti

Član Uprave – Joško Kerum

Direktor Društva – Joško Kerum